POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aplikując na ofertę pracy w firmie Bouygues Immobilier będącej administratorem danych, upoważniasz nas do gromadzenia Twoich danych osobowych oraz do korzystania z nich w ramach procesu rekrutacji i ewentualnego zatrudniania.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane: Twoje nazwisko, imię (imiona), wiek, adres pocztowy, adres e-mail, poprzednie stanowisko (stanowiska) i/lub obecne stanowisko (zwane dalej  "danymi").

Twoje dane będą także wykorzystywane do kontaktu z Tobą i do obsługi Twojej aplikacji.

Podanie tych danych jest dobrowolne. Ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, również w przypadku, gdy zostały one zebrane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu obsługi Twojej aplikacji przez Bouygues Immobilier.

W przypadku odmowy, Twoje dane zostaną usunięte z wszystkich naszych baz danych. Przypominamy jednak, że brak danych lub odmowa ich podania skutkuje zaniechaniem obsługi aplikacji.

Przypominamy, że w ramach przetwarzania danych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. (dalej "RODO") oraz ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, masz prawo wiedzieć, czy przechowujemy Twoje dane, a jeżeli tak, to na warunkach określonych w RODO przysługują Ci następujące prawa:

  •     Prawo do dostępu (art. 15 RODO);
  •     Prawo do sprostowania (art. 16 RODO);
  •     Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
  •     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  •     Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  •     Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Wymienione wyżej prawa są osobiste i mogą z nich korzystać wyłącznie osoby, które przekazały swoje dane firmie Bouygues Immobilier.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw lub złożyć inny wniosek dotyczący przetwarzania Twoich danych, możesz skontaktować się bezpośrednio z Bouygues Immobilier: p.wargnier-caillabet@bouygues-immobilier.com.

Dla wyżej podanych zastosowań, Twoje dane mogą być przechowywane przez firmę Bouygues Immobilier przez okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Po jego upływie otrzymasz e-mail z propozycją aktualizacji swoich danych. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 180 dni, Twoje dane zostaną usunięte z naszych baz danych.

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. W ramach przetwarzania opisanego w niniejszym dokumencie podejmowane są wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem, zniszczeniem bądź utratą Twoich danych, które na czas ich przetwarzania przechowywane są w centrach danych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. O ile przepisy prawa, rozporządzenie lub wyrok sądowy nie stanowią inaczej, dostęp do Twoich danych będzie ograniczony do pracowników firmy Bouygues Immobilier oraz, w stosownych przypadkach, do jej usługodawców, gdyby musieli się z nimi zapoznać i/lub wykorzystać je do celów opisanych powyżej.